Blog
kompas kompas animated
dé OvernamePraktijk > Blog > Koopovereenkomst Activa transactie

Koopovereenkomst Activa transactie

De Activakoopovereenkomst – Structuur en Belangrijke Aspecten bij Bedrijfsovernames

Een activa koopovereenkomst is een juridisch document dat de overdracht van specifieke activa en verplichtingen van een verkopende partij naar een koper regelt. In dit type bedrijfsovername verwerft de koper bepaalde activa van het bedrijf, zoals inventaris, eigendommen en klantendatabases, terwijl de schulden en verplichtingen meestal niet worden overgenomen. In dit kennisbankartikel bespreken we de structuur, voordelen en belangrijke aspecten van een activa koopovereenkomst.

Structuur van een Activa Koopovereenkomst:

 1. Introductie: Identificatie van de betrokken partijen – de verkoper(s) en de koper(s) – en een algemene beschrijving van de transactie.
 2. Beschrijving van Verkochte Activa: Gedetailleerde lijst van de specifieke activa die worden overgedragen, zoals eigendommen, inventaris, intellectuele eigendom, contracten en andere goederen.
 3. Koopsom en Betalingsvoorwaarden: Specificatie van de prijs voor de overgedragen activa en details over de betalingsstructuur, inclusief betalingstermijnen.
 4. Vertegenwoordigingen en Garanties: Verklaringen van de verkoper over de nauwkeurigheid en volledigheid van de verstrekte informatie met betrekking tot de activa.
 5. Garanties & Vrijwaringen: Overeenkomsten waarbij de verkoper zich verbindt om de koper te vergoeden voor eventuele claims of verliezen met betrekking tot de overgedragen activa.
 6. Opschortende Voorwaarden: Eventuele voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat de overdracht wordt afgerond, zoals toestemming van derden.
 7. Beëindiging en Aansprakelijkheid: Voorwaarden die de omstandigheden beschrijven waarin de overeenkomst kan worden beëindigd en de aansprakelijkheid van beide partijen in geval van inbreuken.

Voordelen van een Activa Koopovereenkomst:

 1. Gerichte Aankoop: De koper kan specifieke activa verwerven die van belang zijn voor zijn bedrijfsdoelen, zonder overtollige verplichtingen over te nemen.
 2. Risicobeheersing: Door bepaalde schulden en verplichtingen uit te sluiten, kan de koper risico’s beter beheersen.
 3. Flexibiliteit: De koper kan ervoor kiezen om alleen die activa te verwerven die relevant zijn, wat flexibiliteit biedt in termen van bedrijfsstrategie.
 4. Gesegmenteerde Transactie: De verkoper kan activa afstoten terwijl hij bepaalde aspecten van zijn bedrijf behoudt.
 5. Afschrijven: Voor de koper is er nog een fiscaal voordeel dat hij/zij de aangekochten activa en goodwill fiscaal mag afschrijven. Dit heeft aan de andere kant voor de verkoper het nadeel dat de opbrengst van de verkochte activa door de fiscus als belastbare ‘omzet’ wordt gezien voor de vennootschapsbelasting. Dit speelt overigens alleen als de activa vanuit een BV wordt verkocht. Is de verkopende partij een Eenmanszaak of V.O.F. dan kan er alleen maar spraken zijn van een activa transactie.

Belangrijke Aspecten van een Activa Koopovereenkomst:

 1. Due Diligence: Een grondige analyse van de te verwerven activa is cruciaal om mogelijke risico’s en verborgen gebreken te identificeren.
 2. Professioneel Advies: Het opstellen en onderhandelen van een activa koopovereenkomst vereist vaak juridische en financiële expertise.
 3. Specifieke Activa: Zorgvuldige identificatie en beschrijving van de activa die worden overgedragen om misverstanden te voorkomen.
 4. Juridische Overdracht: Het volgen van de juiste juridische procedures voor de overdracht van eigendom van de activa. Meestal is een notariële akte (dus de gang naar de notaris) bij een activa transactie niet nodig. Echter als partijen dat willen is dat wel mogelijk. Zit er in de activa transactie ook Onroerend Goed dan moet dat via de notaris.

Conclusie:
Een activa koopovereenkomst is een gestructureerd juridisch document dat de overdracht van specifieke activa van de verkoper naar de koper regelt. Het biedt zowel de koper als de verkoper voordelen zoals gerichte aankopen en risicobeheersing. Het opstellen van een activa koopovereenkomst vereist zorgvuldige aandacht voor details, professioneel juridisch advies en een grondige analyse van de activa die worden overgedragen. Het naleven van de juiste stappen en procedures is essentieel om een succesvolle en wettelijk bindende overdracht te waarborgen.

Wil je meer weten over de bedrijfsovername?

Klik hier